Thirrje e hapur për hulumtues/e: Banimi dhe strehimi

Kemi kënaqësinë të shpallim thirrjen e hapur për një hulumtues/e të kualifikuar për të kontribuar në politikëbërjen për tema kyçe që lidhen me çështjet sociale dhe ekonomike në Kosovë. Kjo nismë synon të mbledhë perspektiva të detajuara mbi temën e banimit dhe strehimit në Kosovë.

Fusha e përqendrimit: Banimi dhe strehimi

Vlerësimi i gjendjes aktuale të banimit në Kosovë.

Rekomandimi i politikave për të adresuar përballueshmërinë dhe cilësinë e banesave.

Eksplorimi i praktikave të zhvillimit të qëndrueshëm urban.

Kriteret për përzgjedhje:

Ne jemi duke kërkuar një individ me përvojë në çështjet sociale dhe ekonomike në Kosovë. Kandidati/ja ideal/e duhet të ketë:

Ekspertizë e demonstruar në shkrim.

Kualifikime akademike në ekonomi, shkenca sociale, politika publike ose fusha të ngjashme.

Përvojë e dëshmuar në analizën dhe hulumtimin e politikave.

Kuptimi i peizazhit socio-ekonomik të Kosovës.

Dorëzimi i aplikimit:

Personat e interesuar duhet të paraqesin dokumentet e listuara më poshtë deri më 9 shkurt 2024:

Një propozim që përshkruan qëllimin dhe metodologjinë e dokumentit të politikave (jo më shumë se dy faqe).

Një rezyme e shkurtër që thekson kualifikimet dhe përvojën përkatëse.

Një mostër shkrimi që tregon aftësitë analitike dhe kërkimore.

Këto dokumente duhet të dërgohen në [email protected] me titull “Thirrje e hapur: Banimi dhe strehimi”. Dorëzimet e vonuara nuk do të merren parasysh.

Procesi i përzgjedhjes:

Vlerësimi i Propozimit (80%):

Propozimet e paraqitura do t’i nënshtrohen një shqyrtimi të plotë nga një komision i përbërë nga të paktën tre anëtarë me përvojë të stafit të IPS Musine Kokalari. Kriteret e vlerësimit do të përfshijnë qartësinë e fushëveprimit dhe metodologjisë së propozuar (20 pikë), ndërlidhjen me projektin (20 pikë), inovacionin dhe njohuria e kandidatit/ës për kontekstin specifik të komunitetit (20 pikë). Theksi do të vendoset në aftësinë e kandidatit/ës për të adresuar sfidat e përshkruara në nevojat e komunitetit dhe për të ofruar zgjidhje të mundshme (20 pikë).

Oferta financiare (20%):

Komponenti financiar i paraqitjes do të vlerësohet për përputhshmërinë e tij me qëllimin e propozuar të punës dhe konsideratat e përgjithshme buxhetore(20 pikë).

Përzgjedhja përfundimtare:

Pas vlerësimit individual të propozimeve dhe ofertave financiare, komisioni do të krahasojë dhe renditë kandidatët në mënyrë kolektive në bazë të pikëve kumulative. Do të zgjidhet kandidati me rezultatin më të lartë të kombinuar, duke marrë parasysh vlerësimin e propozimit dhe ofertën financiare. Në rast të një barazimi, do t’i kushtohet konsideratë shtesë historikut dhe përvojës së kandidatit/ës.

Njoftimi dhe dhënia e kontratës:

Kandidati i suksesshëm do të njoftohet më 16 shkurt 2024.

Rregullat:

Punimi i dorëzuar duhet t’i përmbahet integritetit akademik dhe standardeve etike. Plagjiatura do të çojë në diskualifikim. Kandidati/ja i/e përzgjedhur do të jap leje që puna e saj/tij të publikohet dhe të ndahet me publikun. Vendimi i komisionit përzgjedhës është përfundimtar. Afati për dorëzimin e punimit është data 26 maj 2024.

Për pyetje, ju lutemi kontaktoni [email protected]. Faleminderit për interesimin tuaj në formësimin e së ardhmes së politikave sociale dhe ekonomike në Kosovë.

Ky projekt është mbështetur nga Ambasada Suedeze në Kosovë përmes Fondit për Zhvillim Komunitar (CDF), në kuadër të projektit Human Rightivism.Leave a Reply