Publikohet raporti “Qëndrimet e komuniteteve në Kosovë rreth jetës dhe punës pranë njëri- tjetrit”

IPS Musine Kokalari ka pyetur anëtarë të komuniteteve – shqiptarët, serbët, romët, goranët, ashkalinjtë, turqit, boshnjakët dhe egjiptianët – se a do të ishin të gatshëm që të jetojnë dhe punojnë pranë njëri-tjetrit. Qëllimi ynë ishte të marrim njohuri rreth situatës së tashme të marrëdhënieve ndëretnike në Kosovë dhe të identifikojmë fushat ku mund të ketë nevojë për më shumë angazhim për të promovuar respektin dhe bashkëpunimin e ndërsjellë. 

Shih rezultatet e anketës këtu:

24 maj 2023Leave a Reply