Barazia e ngarkesës së punës në Kosovë: Vështrime nga prezantimi i Dokumentit të Politikave të Hana Bacaj

Instituti për Politika Sociale Musine Kokalari organizoi sot një prezentim në Qendrën për Praktikë Narrative në Prishtinë, ku hulumtuesja Hana Bacaj ndau njohuri nga dokumenti i saj i politikave “Rritja e shpërndarjes më të barabartë të ngarkesës së punës në Kosovë: Fuqizimi i politikave për një rishpërndarje më të drejtë”

Ngjarja u moderua nga Drejtoresha e Programit të Institutit, Marigone Drevinja, me ç’rast Dr. Artan Mustafa dha një shpjegim gjithëpërfshirës të qasjeve të politikave publike dhe sociale në Kosovë.

Punimi i plotë në gjuhen shqipe mund të shkarkohet këtu:

Përfundimet e nxjerra nga analiza e përpiktë e Hana Bacajt janë thelbësore për të kuptuar dhe adresuar sfidat që lidhen me punën e papaguar të kujdesit në Kosovë.

Njohja e përkujdesit si punë e papaguar si një shtyllë për kohezionin social: Bacaj thekson rolin e domosdoshëm të njohjes së përkujdesit si punë të papaguar në nxitjen e kohezionit social, veçanërisht midis grupeve të margjinalizuara të prirura për t’u angazhuar në këtë lloj pune. Situata aktuale në Kosovë zbulon një boshllëk të dukshëm në njohjen e kësaj forme të punës, duke ndikuar dukshëm në strukturat familjare, tregun e punës dhe peizazhin më të gjerë ekonomik.

Imperativi i reformës së politikave: Një aspekt kritik i ndriçuar në gjetjet e Bacajt është nevoja urgjente për reforma të politikave në Kosovë. Analizimi i politikave ekzistuese për lejen familjare, Edukimi dhe kujdesi për fëmijërinë e hershme (EKFH) dhe përfitimet e tjera të kujdesit nënvizon domosdoshmërinë për të reduktuar dhe rishpërndarë përkujdesin si punë të papaguar për një shoqëri më të barabartë.

Avancimet dhe sfidat brenda kornizës “5Rs” të ONP-së: Duke ekzaminuar politikat e Kosovës përmes kornizës “5R” të Organizatës Ndërkombëtare të Punës, Bacaj identifikon avancimet dhe sfidat. Ndërsa politikat e lejes prindërore tregojnë progres në anën e nënës, pabarazitë gjinore në lejen e atësisë zbulojnë një fushë vendimtare për reformën për të arritur një shpërndarje më të ekuilibruar të përgjegjësive të kujdesit. Shfaqja e shërbimeve EKFH dhe përfitimeve të fëmijëve përfaqëson hapa pozitivë, megjithëse me sfida që lidhen me përfshirjen dhe qasjen, veçanërisht për familjet në disavantazh ekonomik dhe rural.

Zgjidhjet e kujdesit të bazuara në treg dhe ndërhyrjet e politikave: Hulumtimi i Bacaj gërmon në zgjidhjet e kujdesit të bazuar në treg dhe ndërhyrjet e politikave, duke hedhur dritë mbi barrierat dhe kompromiset e mundshme, veçanërisht në komodifikimin e kujdesit. Kornizat teorike të tilla si Teoria e Llogaridhënësit dhe Llogarimarrësit dhe Qasja e Bazuar në Mundësi përdoren për të analizuar dinamikën komplekse midis palëve të interesuara dhe për të vlerësuar implikimet e komodifikimit, duke përfshirë problemin e llogaridhënësit dhe llogarimarrësit që lidhet me lejen e zgjatur të atësisë.

Rëndësia e një regjimi gjithëpërfshirës të kujdesit: Punimi nënvizon sinergjinë e familjeve, tregjeve dhe shtetit në politikëbërjen – një koncept i referuar si një regjim kujdesi. Ai thekson nevojën për një qasje gjithëpërfshirëse të politikave për të siguruar që kujdesi të mbetet një e drejtë themelore, e qasshme dhe e dobishme për të gjithë, duke kapërcyer shtresat ekonomike.

Thirrje për dialog të informuar dhe kolektiv të politikave: Shqyrtimi i situatës së Kosovës përmes kornizave të përmendura thekson domosdoshmërinë për një dialog të mirëinformuar dhe kolektiv të politikave. Angazhimi në këtë dialog bëhet vendimtar në lundrimin e kompleksitetit të përkujdesit si punë e papaguar, duke e shtyrë Kosovën drejt një mjedisi më gjithëpërfshirës që mbështet dhe vlerëson kontributet e punës së papaguar të kujdesit.

30 nëntor 2023Leave a Reply