THIRRJE PËR APLIKIM – PUNË PRAKTIKE – DY POZITA

THIRRJE PËR APLIKIM

PUNË PRAKTIKE

(dy pozita)

Instituti për Politika Sociale “Musine Kokalari” hap konkursin për punë praktike me orar të plotë në fushën e politikave sociale.

Ju lutem dërgoni:

1. CV-në tuaj;

2. Letrën motivuese

në këtë adresë: [email protected] me titull “Punë praktike në IPS Musine Kokalari”, deri më datë 25 shtator 2022.

Çka ofrojmë:

 • Punë praktike me kohëzgjatje prej 3 muaj (tetor-dhjetor 2022);
 • Kompenzim financiar;
 • Mundësi për fitimin e aftësive në menaxhimin dhe implementimin e projekteve si dhe njohuri në fushën e politikave sociale.

Kandidati/ja i/e sukseshëm/me duhet të ketë:

 • Aftësi të mira në shkrim në gjuhën shqipe dhe angleze;
 • Së paku Bachelor në shkenca shoqërore (Sociologji, Politikë, Juridik, Ekonomi, Gazetari etj.);
 • Njohuri bazike për sistemin politik e social në Kosovë;
 • Gatitshmëri për të mësuar punë organizative dhe punë të cilat ndërlidhen me hulumtime;
 • Aftësi të mira komunikimi dhe të jetë i/e gatshëm/me të bashkëpunojë në ekip.

Përgjegjësitë kryesore:

 • Të asistoj në punë të përditshme rreth projekteve të IPS Musine Kokalari;
 • Të kryej detyra të caktuara në mënyrë të pavarur;
 • Të demonstroj aftësi të mira mësimi dhe interes për fushën e politikave sociale.

Kandidatët/et të cilët/at e listës së ngushtë do të ftohen për intervistë. Personi i përzgjedhur do të ketë mundësinë e punësimit të plotë në rast se demonstron aftësi të mira në punë.

Inkurajojmë aplikimin e vajzave dhe grave, si dhe aplikimin nga komunitetet jo-shumicë në Kosovë.Leave a Reply