Social and Democratic WatchDog

Instituti për Politika Sociale “Musine Kokalari” me mbështetjen e European Endoëment for Democracy implementon projektin “Monitoruesi Social e Demokratik”.

Ky projekt monitoron vendimet qeveritare dhe të institucioneve të tjera publike, që merren me veprimet që lindin si pasojë e pandemisë Covid-19; në raport me të drejtat e njeriut, grupet më të brishta shoqërore dhe pozitën sociale të shtresave më të varfëra në Kosovë.

Instituti për Politika Sociale “Musine Kokalari” publikon çdo muaj në gjuhët shqipe, angleze dhe serbe, monitoruesin social dhe demokratik, i cili analizon dhe rekomandon veprime e vendime lidhur me masat kufizuese, masat nga Pakoja Emergjente dhe dhunën në familje.

Më poshtë, vegëzat e publikimeve mujore