Social and Democratic WatchDog

Instituti për Politika Sociale “Musine Kokalari” me mbështetjen e European Endowment for Democracy ka implementuar projektin “Monitoruesi Social & Demokratik: Covid-19”.

Ky projekt ka synuar monitorimin e vendimeve qeveritare dhe të institucioneve të tjera publike për veprimet që janë ndërmarrë si pasojë e pandemisë Covid-19 në raport me të drejtat e njeriut, grupet më të brishta shoqërore dhe pozitën sociale të shtresave më të varfëra në Kosovë. Katër edicionet e publikuara ofrojnë të dhëna mbi këto vendime, analizë, kritikë dhe rekomandime për Pakon Emergjente si dhe dhunën në familje.

Prishtinë, 2020

Klikoni më poshtë për të lexuar edicionet e Monitoruesit Social & Demokratik: Covid-19: