Publikim i ri: Kosovë-Serbi: Një qasje e ndryshme – Qëndrimet e komunitetit serb

Ky projekt synon të analizojë tërësisht pikëpamjet dhe ndjenjat e komunitetit serb në Kosovë duke përdorur metoda sasiore kërkimore. Qëllimi kryesor është mbledhja dhe vlerësimi i këndvështrimeve të tyre për një sërë çështjesh që janë të rëndësishme për ta dhe relevante për institucionet e Republikës së Kosovës. Përmes këtij hulumtimi, ne synojmë të ofrojmë të dhëna empirike që mund të ndihmojnë në përmirësimin e dialogut të brendshëm ndërmjet institucioneve qendrore dhe komuniteteve në Kosovë. Më poshtë, ne paraqesim gjetjet kryesore të raportit:

Gjetjet kryesore


Sfidat dhe Çështjet e Komunitetit
-Tre shqetësimet kryesore ditore për komunitetin janë siguria/stabiliteti i përgjithshëm (51%), liria politike (43%) dhe punësimi/kushtet ekonomike (40%).
-Korrupsioni shihet si sfida më e rëndësishme (42%), veçanërisht në lidhje me lirinë politike dhe demokracinë.
-Ka dallime të dukshme ndërmjet zonave urbane dhe rurale për sa i përket sfidave, ku korrupsioni është më i përhapur në zonat rurale (49%) krahasuar me zonat urbane (31%).


Klikoni këtu për raportin e plotë:Dialogu Kosovë-Serbi


Të anketuarit kanë perceptime të përziera për përpjekjet e qeverisë ndaj grupeve minoritare, me 61% që pajtohen se dialogu promovohet, por 68% shprehin shqetësime për barrierat e aksesit në shërbim.
Kisha Ortodokse Serbe shihet si aktori kryesor për dialogun në komunitet (58%).
Preferencat për ndërmjetësuesit e dialogut ndryshojnë sipas rajonit, ku të anketuarit urbanë favorizojnë partitë politike të Kosovës (31%) dhe të anketuarit ruralë favorizojnë partitë politike serbe (59%).

Besimi tek institucionet dhe superfuqitë shtetërore


-Punonjësit e kujdesit shëndetësor janë më të besuarit në mesin e të anketuarve.
-Besimi në institucione të ndryshme luhatet, ku Rusia është më e besuara, ndërsa subjektet si KFOR-i, BE-ja dhe SHBA-të kanë parë rënie të besimit.

Korniza e Vetëmenaxhimit


-64% e të anketuarve kanë një kuptim bazë të Kornizës së Vetëmenaxhimit, me një ndryshim të dukshëm në opinionet midis dy valëve të anketimit.
-Shumica (70%) e shohin pozitivisht kornizën për të drejtat dhe pajtimin serb.

E ardhmja në Kosovë


-Ka një rënie të besimit se marrëdhëniet ndëretnike do të përmirësohen, nga 36% në valën 1 në 28% në valën 2.
-Blerja mbetet arsyeja kryesore për vizitat e qytetit, megjithëse interesi për jetën e natës ka rënë.
-Të anketuarit përgjithësisht perceptojnë pengesa të ulëta për të ndërvepruar me komunitete të ndryshme, por shqiptarët shihen si një pengesë e moderuar në mjediset e vendit të punës.

Ndjenja ndaj vendimit të BQK-së për valutën


-Shumica e të anketuarve (64%) besojnë se adoptimi i euros është i mundshëm, me të anketuarit urbanë që janë më optimistë se ata ruralë.

Kjo analizë gjithëpërfshirëse synon të nxisë dialog dhe mirëkuptim më të mirë ndërmjet institucioneve qendrore dhe komunitetit serb në Kosovë.

Studimi është mbështetur nga Ambasada e Holandës në Kosovë, projekt i përbashkët me Iniciativën e Re Sociale – NSI dhe Qendren për Iniciativa Sociale.

23 maj 2024Leave a Reply