Konferenca Kosovë-Serbi: Një qasje ndryshe – Qëndrimet e komunitetit serb mbi çështjet socio-politike në Kosovë

Instituti për Politika Sociale Musine Kokalari në bashkëpunim me Iniciativën e Re Sociale – NSI ka paraqitur gjetjet e hulumtimit të përbashkët mbi qëndrimet dhe perspektivat e komunitetit serb në Kosovë. Fokusi i hulumtimit ishte të kuptohen nevojat, interesat dhe gjendjen aktuale të ofrimit të shërbimeve.

Pikat kryesore të Konferencës

Konferenca u pasurua me praninë e Carin Lobbezoo, Ambasadore e Holandës në Kosovë, e cila i shtoi vlerë diskutimeve dhe ne jemi thellësisht të nderuar nga kontributi i saj.

Objektivat kryesore

Eksplorimi i nevojave të komunitetit: Hulumtimi ynë synon të hedhë dritë mbi nevojat dhe interesat specifike të komunitetit serb në Kosovë.

Ofrimi i shërbimeve: Vlerësimi i shërbimeve aktuale të disponueshme dhe identifikimi i mangësive që duhet të adresohen.

Qëndrimet dhe perspektivat e komunitetit: Arritja e një kuptimi më të thellë se si komuniteti serb e sheh situatën e tyre aktuale dhe perspektivat e ardhshme.

Gjetjet kryesore

Projekti ynë synon të analizojë tërësisht pikëpamjet dhe ndjenjat e komunitetit serb në Kosovë duke përdorur metoda sasiore kërkimore. Qëllimi kryesor është mbledhja dhe vlerësimi i këndvështrimeve të tyre për një sërë çështjesh që janë të rëndësishme për ta dhe relevante për institucionet e Republikës së Kosovës. Më poshtë, ne paraqesim disa nga gjetjet kryesore nga raporti ynë:

Sfidat dhe Çështjet e Komunitetit

Shqetësimet kryesore ditore: Tre shqetësimet kryesore ditore të komunitetit janë siguria/stabiliteti i përgjithshëm (51%), liria politike (43%) dhe kushtet e punësimit/ekonomisë (40%), duke treguar çështje urgjente për banorët.

Korrupsioni: Kjo del si sfida më e rëndësishme (42%) në lidhje me lirinë politike dhe demokracinë, me shqetësime për ndërhyrjet politike si nga qeveria e Kosovës ashtu edhe nga ajo serbe.

Dallimet urbane dhe rurale: Ekzistojnë ndryshime të rëndësishme midis zonave urbane dhe rurale në sfidat e perceptuara. Për shembull, korrupsioni është më i përhapur në zonat rurale (49%) në krahasim me zonat urbane (31%), ndërsa zonat urbane kanë prioritet mungesën e përfaqësimit të duhur politik në krahasim me zonat rurale (41% kundrejt 30%).

Dialogu Kosovë-Serbi

Perceptimet e përpjekjeve të qeverisë: Të anketuarit shprehin perceptime të ndryshme në lidhje me përpjekjet e qeverisë ndaj grupeve minoritare. Ekziston një marrëveshje thelbësore që dialogu dhe mirëkuptimi promovohen gjerësisht (61%), por ekzistojnë shqetësime të dukshme në lidhje me barrierat për aksesin në shërbime (68%) dhe nënpërfaqësimin në media (66%).

Palët kryesore të interesit: Kisha Ortodokse Serbe del si aktori kryesor për dialogun rreth nevojave të komunitetit serb (58%), e ndjekur nga partitë politike serbe nga Kosova dhe Serbia (46-44%).

Dallimet Rajonale në Preferencat e Ndërmjetësuesve: Preferencat për ndërmjetësuesit e dialogut ndryshojnë ndërmjet rajoneve. Të anketuarit urbanë favorizojnë partitë e tjera politike të Kosovës (31%), ndërsa të anketuarit në zonat rurale u japin përparësi partive politike në Serbi (59%).

Të ecim përpara

Kjo konferencë paraqet një hap të rëndësishëm përpara në përpjekjet tona të vazhdueshme për të kuptuar dhe adresuar nevojat e komunitetit serb në Kosovë. Ne jemi të përkushtuar të vazhdojmë këtë punë të rëndësishme dhe mezi presim të ndajmë më shumë njohuri me ju në të ardhmen e afërt.

23 maj 2024Leave a Reply